Rustgebieden winteganzen

PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Bekendmaking aanwijzingsbesluit rustgebieden winterganzen

PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland.

Bekendmaking aanwijzingsbesluit rustgebieden winterganzen.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Maken bekend dat zij de begrenzing van de rustgebieden voor winterganzen hebben vastgesteld conform
bijgaande kaart en onderstaande uitgangspunten.
De rustgebieden maken deel uit van het provinciaal ganzenbeleid. Zij zijn bedoeld om overwinterende
ganzen rust te bieden in perioden dat buiten deze gebieden ganzen opzettelijk verstoord dan wel verjaagd
mogen worden met ondersteunend afschot. In de provinciale vrijstellingverordening alsmede de ont
heffing voor de bestrijding van ganzenschade wordt derhalve naar de begrenzing van deze rustgebieden
verwezen. Tevens is deze begrenzing van belang voor de tegemoetkomingen bij landbouwschade die
door het Faunafonds of diens rechtsopvolger worden verleend alsmede voor de provinciale subsidie
regeling.
Als rustgebied zijn aangewezen:
• graslandgebieden
• gebied gebruikt door concentraties winterganzen
• gebied nabij slaapplaatsen (<500 m)
• gebied met een compacte vorm en groter dan 500 ha
• Vogelrichtlijn N2000-gebied. Ook deze kan als rustgebied worden aangewezen om vergoeding
mogelijk te maken
• Gebieden met draagvlak van eigenaren. (min. 80% vrijwillig)
• Geen windmolens (<300m)
Voor de aangewezen rustgebieden geldt het volgende beleid ten aanzien van tegemoetkomingen bij
ganzenschade:
• Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd door het Faunafonds
• Er wordt geen behandelbedrag in rekening gebracht.
• Van de getaxeerde schade wordt 100% vergoed.
• Er wordt een toeslag van €50,- per schadehectare uitgekeerd
• Schade aan oktobergras wordt niet vergoed.
Binnen de rustgebieden geldt het volgende beleid ten aanzien van jacht, schadebestrijding, standregu
latie en ruimtelijke doorwerking van de Omgevingsvisie:
• Jacht is toegestaan, mits winterganzen niet worden verontrust van 1 november tot 1 april.
• Binnen rustgebieden is schadebestrijding van ganzen niet toegestaan van 1 november tot 1 april.
Schadebestrijding van vos,kraai en Canadese gans op basis van vrijstellingen is mogelijk mits trekganzen
niet worden verontrust.
• Nestreductie is mogelijk van 1 februari tot 1juni
• Afschot koppelvormers (paartjes van ganzen die in het gebied gaan broeden) is mogelijk van 1 febru
ari tot 1 april, mits trekganzen niet worden verontrust.
Daar waar overlap plaatsvindt met de Vogelrichtlijngebieden die mede voor ganzen zijn aangewezen
geldt het strengere beschermingsregiem van de Vogelrichtlijngebieden. Dat betekent onder andere dat
in deze gebieden al vanaf 1 oktober geen verstoring dan wel schadebestijding met behulp van het geweer
mag plaatsvinden.
• De provincie staat de plaatsing van windturbines in rustgebieden niet toe en zal niet meewerken aan
ruimtelijke planvorming hiervoor. Voor ganzen geldt dat het behoud van open gebied essentieel is.

Provincie GELDERLAND

• Locaties in de nabijheid van deze gebieden moeten beoordeeld worden op het effect van de turbines
op het functioneren van de gebieden. Dit is mede afhankelijk van de soort turbine, ligging van het gebied
en de vogelsoorten die zich in het gebied bewegen.
De vertaling van de rustgebieden naar de nieuwe begrenzing van de Groene Ontwikkelingszone zal
plaatsvinden in het kader van de Actualisatie Omgevingsvisie 2016. Tot die tijd zal de nieuwe kaart van
de rustgebieden alleen bepalend zijn voor het ganzenbeleid en heeft deze nog geen gevolgen voor het
ruimtelijk beleid.
Dit besluit treed in werking met ingang van de dag na de publikatie van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt het herzieningsbesluit foerageergebieden voor
overwinterende ganzen en smienten van 5juli 2005, nr RE2004.82554 ingetrokken
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift
indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak
kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of
een Organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening
in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over
de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank
Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Gegeven te Arnhem, 2 februari 2016 - zaaknummer 201 5-01 2595
Provinciaal blad 2016 nr. 695 8 februari 2016

 

 Klik hier om het pdf bestand te openen

 

Actueel